Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy promotask.com, dostępny pod adresem
internetowym https://promotask.com/, prowadzony jest przez
INTERNET MASTER LTD  z siedzibą w Office 184b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA wpisanego do Rejestru o numerze 11081303.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do odwiedzających, jak i do osób zarejestrowanych posiadających darmowe konto. Określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego oraz zasady.

§ 2 Definicje

1. Odwiedzający – osoba fizyczna odwiedzająca serwis.

2. Właściciel serwisu – INTERNET MASTER LTD z siedzibą w
Wielka Brytanii przy ul. 7 Kings Avenue, kod pocztowy M8 5AS, Manchester
wpisanego do Rejestru o numerze 11081303.

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący rejestracji konta w Serwisie.

4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://promotask.com/

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

7. Konto – konto Użytkownika w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o udostępnione przez firmy trzecie za zgodą Użytkownika (np. poprzez logowanie facebook).

8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie darmowego Konta użytkownika.

9. Zadania – opisane w serwisie zadania do wykonania

§ 3 Kontakt ze Serwisem

1. Adres Sprzedawcy: INTERNET MASTER LTD Office 184b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA

2. Za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu: https://promotask.com/pl/kontakt/

3. Użytkownik może porozumiewać się z właścicielem serwisu za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie (zalecany kontakt mailowy).

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania jako Odwiedzający niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies

§ 5 Informacje ogólne

1. Właściciel serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika lub Odwiedzającego.

2. Przeglądanie Serwisu nie wymaga zakładania Konta w serwisie.

§ 6 Informajce dotyczące zamieszczanych zadań

1. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań by zaprezentowane zadania na stronie serwisu były jak najrzetelniej opracowane, natomiast nie bierze odpowiedzialności za błędy. Każdy uczestnik opisanych zadań promocyjnych wykonuje je na podstawie regulaminów danych organizatorów.

2. Właściciel serwisu informuje, że czas podany na wykonanie zadania jest orientacyjny i wlicza on tylko czas poświęcony na wykonanie danego zadania. Czas może się różnić w zależności od umiejętności obsługi komputera przez Odwiedzającego lub Użytkownika i jest on tylko orientacyjny / przypuszczalny na wykonanie całego zadania. Zadania które wykonuje się przy okazji (np. transakcję na daną kwotę) często nie są wliczane w czas wykonania całego zadania.

3. Właściciel serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacone pieniądze przez firmy trzecie prezentowanych w zadaniach na stronie Serwisu.

4. Użytkownik posiadający konto będzie mógł otrzymywać powiadomienia i zarządzać zadaniami w promocji by wykonywać wszystkie promocje sprawnie i o wszystkim pamiętać. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań by powiadomienia dotarły do użytkownika w odpowiednim czasie, lecz nie bierze odpowiedzialności jeżeli jakieś powiadomienie nie dotrze. Właściciel serwisu zwraca uwagę o odpowiednie ustawienie powiadomień (po rejestracji moje konto -> powiadomienia)

§ 7 Prawa Autorskie

1. Użytkownik i Odwiedzający ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Właściciela Serwisu.

§ 8 Treści Użytkownika i Odwiedzającego

1. Użytkownik oraz Odwiedzający udziela Właścicielowi Serwisu niewyłącznej licencji na korzystanie z wszelkich treści opublikowanych przez siebie w Serwisie w tym w szczególności do publikowanych w Serwisie komentarzy. Licencja udzielana Właścicielowi Serwisu nie jest w żaden sposób ograniczona terytorialnie i jest udzielana na czas nieokreślony. Między innymi do zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego i cyfrowego oraz do rozpowszechniania wszelkimi metodami, w tym w sieciach teleinformatycznych (na przykład w sieci Internetowej).

2. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika lub Odwiedzającego swoich treści o charakterze reklamowym.

§ 9 Zakładanie Konta w Serwisie

1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie email’a. Przy rejestracji może być możliwe wykorzystanie serwisu trzeciego (np. logowanie przez Facebook), jeśli pokazuje się taka opcja.
2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, które zostało wysłane na adres email podczas rejestracji lub wykorzystując serwis trzeci (np. Facebook).
4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela serwisu w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w § 3 lub pisemnie bądź samodzielnie w panelu po zalogowaniu.

§ 10 Dane osobowe w Serwisie internetowym i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Właściciel Serwisu.
2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu realizacji funkcji serwisu.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do korzystania z serwisu skutkuje brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności: https://promotask.com/pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. W przypadku ewentualnych sporów, Sprzedający wyraża zgodę na podjęcie mediacji w celu polubownego rozwiązania konfliktu. Szczegóły mediacji zostaną ustalone indywidualnie przez strony sporu.
  2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Może między innymi:
  • Zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego o rozstrzygnięcie sporu.
  • Złożyć wniosek o mediację do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  • Zwrócić się o pomoc do (miejskiego) rzecznika konsumentów lub stowarzyszenia konsumenckiego.

3. Bardziej szczegółowe informacje Kupujący może znaleźć na: https://polubownie.uokik.gov.p

4. Kupujący może też skorzystać z platformy internetowej ODR w celu pozasądowego rozwiązania sporu, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim i/lub angielskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin obowiązuje od: 18 Lipiec 2023r.